Utbildningssystem

Utbildningssystem

28th januari 2020 Av av ivan

Grundskolan är en del av det svenska utbildningssystemet som är obligatorisk och man påbörjar grundskolan i förskoleklass vilket vanligtvis är vid 6 års ålder. I grundskolan följer man höstterminen och vårterminen enligt läsåret och däremellan är det lov för eleverna, vilket innebär ledighet. Grundskolan har i sin tur en del olika inriktningar som tillval, exempelvis idrottsklass eller musikklass. Grundskoleutbildningen har dock en grund som i sig är samma för alla olika skolor och klasser samt inriktningar, fast med olika sätt att lära ut. På Skolverkets hemsida kan man bland annat läsa om de olika läroplaner och kursplaner som finns inom grundskolan samt vad som förväntas av både elever och lärare.

Något som den svenska grundskolan håller hårt vid är de lagar som står i enlighet med Skollagen. Dessa lagar tar bland annat upp jämställdheten och etik. Detta för att man redan i grundskolan ska lära sig om samhällets regler, det ansvar man har som individ i samhället och hur man behandlar andra. Grundskolan handlar inte endast om att lära sig exempelvis matte eller svenska utan även om att förbereda eleverna för livet och världen. En förståelse för kultur, religion och olika personers bakgrunder har en stor del i utbildningen och finns med i de flesta av de ämnen som lärs ut.

Ett tillägg som grundskolan erbjuder utöver obligatoriska ämnen är modersmålsundervisning eller annan typ av språkundervisning. Detta på grund av att vissa elever kan behöva lära sig svenska som andraspråk alternativt att man har en förälder i hemmet som talar ett utländskt språk och då får man undervisning av det modersmålet i skolan. De alla olika ämnena i skolan är varierande och uppbyggda på ett sätt där de kombinerar varandras olika kunskaper. Ämnena bild och musik är kreativt lagda medans biologi och kemi har en fast lära med mer bestämda regler.

Grundskolans system följer riktlinjer om hur undervisningen ska gå till och hur undervisningstiden ska allokeras. Dessa riktlinjer kan man läsa om i skollagen och skolförordningen. Det innehåller olika nivåer av kunskapskrav för samtliga årskurser och ämnen. Nationella prov är något som används för vissa ämnen och årskurser och det används som komplettering till övriga prov och uppgifter för bedömning.

Grundskolan har en viktig funktion i samhället då den fungerar som hjälp till hemmet och föräldrarnas fostran. Sociala aktiviteter så som idrottslektioner eller fritidsaktiviteter för att integrera skolklasser spelar en stor roll i den sociala utvecklingen. För barn med individuella behov eller olika svårigheter som t.ex funktionsnedsättning så har systemet olika valmöjligheter som grundsärskolan och specialskolan.

Grundskolans utbildningssystem är därmed väl utformat för alla och tar hänsyn till social utveckling, normer, värderingar, fysisk utveckling, regler, mental utveckling och allt därtill för att på bästa sätt ge alla elever en kvalitativ undervisning.